LA BARBERÍA DE DIEGO

DIEGO GUERRERO

ART.116 Collection

 

The days of confinement were experienced by the youngest as captivity, a deprivation of freedom that the clients of the salon tried to bypass by working their hair freely. A symbolic exercise in which imperfection reflects the expressive power of the emotions of those days and that has led them to be the protagonists of this collection, in which they tell their story in the first person. That brings them even closer to the collective feeling hair with cuts that form triangles, a sacred geometry from which they take the impulse to be reborn and to head towards the future. Not being professional models has allowed them to show the authenticity and truth that is behind their faces, connecting with the general public.

 

 

The days of confinement left us alone with ourselves and to the strangeness of what was happening outside, what we lived inside was added. It was also a state of personal alarm. After the salons were reopened, many clients confessed that during the period that the barbershop was closed they cut their own hair. They felt a need to improve their image as if taking control of their life in that time, that was more like not-time. That contact with their creativity connected them with their emotions and in those irregular and imperfect forms, a balance emerged. I have given them the leading role in this collection as a tribute. I wanted to reflect it in haircuts that were not intended for perfection, but respecting the silhouettes with sacred geometry that they unknowingly designed. That is why triangular shapes and textures that protrude are redundant. Hence the title that gives its name, the article of the Constitution that took us out of normality forever.

 

 

Alfonso, Hugo, Cristian and Petros did not know each other, though they had many things in common. The first is that they are clients of my barbershop, the second was the way they lived the experience of confinement, being young and deprived of freedom. Being confined at home, they felt the need to look good and not abandon themselves to pessimism. And that was why, for the first time, they took the scissors to fix their hair themselves. This spirit to move forward, despite the general alarm of the state of things, has inspired this collection whose title refers to the article that deprived us of normality. My clients are now models not only for me, but also for others.

The simplicity of honest and true things are the main values ​​of this work, that pursues that imperfection that exists in haircuts that are balanced thanks to contours of sacred geometry. The triangular shapes, the very marked textures and the protruding details transfer a domestic finish to a professional one. The subtle step that crosses the boundary between the human and the divine.

 

Credits:

Hair: La barbería De Diego | @labarberiadediego

Photography: Ernesto Gonca | @ernestogonca

MUA: Inma | @creearte_inmavidal

Styling: La barbería De Diego | @labarberiadediego

Products: SkullMen@skullmen_k89

Дните на задържане бяха преживяни от най -малките като плен, лишаване от свобода, която клиентите на салона се опитаха да заобиколят, като си подстригаха косата свободно. Символично упражнение, при което несъвършенството отразява изразителната сила на емоциите от онези дни и това ги е накарало да бъдат главните герои на тази колекция, в която те разказват своята история от първо лице. Това ги доближава още повече до колективното усещане за коса с подстригвания, които образуват триъгълници, свещена геометрия, от която те поемат импулса да се преродят и да се насочат към бъдещето. Непрофесионалните модели им позволиха да покажат автентичността и истината, която стои зад лицата им, свързвайки се с широката публика.

 

 

Дните на затваряне ни оставиха сами със себе си и към странността на случващото се навън се добави и това, което живеехме вътре. Това беше и състояние на лична тревога. След като салоните бяха отворени отново, много клиенти признаха, че по време на затварянето на бръснарницата са се подстригали. Чувстваха необходимост да подобрят имиджа си, сякаш поемаха контрола над живота си през това време, което беше по-скоро като време. Този контакт с тяхното творчество ги свързва с емоциите им и в тези неправилни и несъвършени форми възниква баланс. Отдадох им водещата роля в тази колекция като почит. Исках да го отразя в прически, които не бяха предназначени за съвършенство, но зачитайки силуетите със свещена геометрия, които те несъзнателно проектираха. Ето защо изпъкналите триъгълни форми и текстури са излишни. Оттук и заглавието, което дава името си, членът на Конституцията, който ни изведе от нормалността завинаги.

 

 

 

 

 

 

„Алфонсо, Юго, Кристиан и Петрос не се познаваха, въпреки че имаха много общи неща. Първото е, че те са клиенти на моята бръснарница, второто беше начинът, по който преживяха преживяването на затвора, като бяха млади и лишени от свобода. Затворени у дома, те чувстваха необходимостта да изглеждат добре и да не се отказват от песимизъм. И затова за първи път взеха ножицата, за да си оправят сами косата. Този дух да продължи напред, въпреки общото тревога за състоянието на нещата, вдъхнови тази колекция, чието заглавие се отнася до статията, която ни лиши от нормалност.Моите клиенти сега са модели не само за мен, но и за други.

Простотата на честните и истински неща са основните ценности на тази работа, която преследва онова несъвършенство, което съществува в подстригванията, които са балансирани благодарение на контурите на свещената геометрия. Триъгълните форми, много забележимите текстури и изпъкналите детайли пренасят битово покритие в професионално. Фината стъпка, която преминава границата между човешкото и божественото.

Shares
Share This

Intercoiffure Bulgaria

Сподели страницата с твоите приятели.